Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

Lojistikte Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik

Yolda Yolda 3 Ara 2022, 8 dk okuma süresi

Global düzeyde bakıldığında ülkemiz başta olmak üzere dünya genelinde lojistik sahip oldukları potansiyeli kullanabilmek adına sürekli bir gelişim göstermektedir. Lojistik sektörünün daha verimli ve daha üretken olabilmesi için vizyoner bir bakış açısıyla ülke çağında politikalar belirlenmesi ve bu politikalar uygun strateji ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda lojistikte enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik önemli başlıklar olarak ön plana çıkmaktadır. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik için tüm lojistik araç ve ekipmanlarının emisyonları dünya standartları ile aynı olarak araçların ve ekipmanların modernizasyonu sağlanmaktadır. Ayrıca araçların yaş ortalamaları da dikkat edilmektedir. Lojistik tesislerin kurum aşamasında çevresel, toplumsal ve ekonomik boyutlar göz önünde bulundurularak toplumsal duyarlılık artırmakta ve yeşil lojistik desteklenmektedir. 

Karayolu taşımacılığında enerji verimliliği daha da artırmak için denizyolu ve demiryolu taşımacılığı ile karayolu taşımacılığının entegre olduğu taşımacılık altyapısının, verimli taşımacılık için olumlu sonuçlar doğuracağı belirtiliyor. Gelişmiş lojistik ağı ile deniz yolu ile karayolu taşımacılığının entegrasyonu taşıma verimliliğini geliştirmektedir. Akdeniz, Karadeniz, Ortadoğu, Avrupa taşıma ağları ile ilişkili olan limanların sayısı ve hizmet yeteneklerinin artırılması enerji verimliliğini de artıracaktır. Ticaret hacminin artmasına paralel olarak yeni taşımacılık şekilleri de ortaya çıkmıştır. Hızlı yükleme ve boşaltma özelliği ile Ro-Ro taşımacılık da lojistikte enerji verimliliğini artıran taşımacılık yöntemlerinden biridir. Ro-Ro taşımacılık, yüksek hacimli araçların (araba, kamyon,vagon, tır gibi)  deniz yoluyla taşınmasını sağlar. Tekerlekli kara araçlarının deniz yolu ile gemiler eşliğinde taşınmasını sağlayan bu yöntem, son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir. 

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, doğadaki tabii düzenin muhafaza edilmesi doğal kaynakların herkes için erişilebilir olması için yürütülen çalışmaları ifade eder. İşletmeler açısından ele alınacak olursa yaşamın devamlılığı için sürecin sorumlulukla yönetimi anlamına gelir. Sürdürülebilirlik dünyada sürekli olarak devam eden üretimin doğal bir sonucu olan çevresel problemleri en aza indirmek doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını hedefleyen bir yaklaşımı ifade eder. Sürdürülebilirlikte ana tema biyoçeşitlilik, karbon ve su ayak izin, karbon ticareti, karbon tutma ve ekolojiktir. Daimî olma durumu olarak açıklanan sürdürülebilirlik işletmelerin kendi varlığı ile mümkün olacak bir durum değildir. İşletmelerin sürdürülebilirliği ancak sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir ekonomik çevre, sürdürülebilir doğal çevre ve sürdürülebilir sosyal çevrenin varlığı ile mümkün olur. Elbette bunları yaparken ve doğal kaynakları ve çevreyi korurken, gelecek kuşakları da düşünerek ve onları tehlikeye atmadan kullanmak gerekmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilirliği genel olarak toplum, çevre ve ekonomi olmak üzere ele almak gerekir. Sürdürülebilirliğin en önemli adımlarından biri de enerjinin verimli kullanımıdır. Bu konuda lojistik aktörlerine büyük iş düşer. Peki, lojistikte enerji verimliliği nasıl sağlanır?

Sürdürülebilir Lojistik

Hava ve çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi konulara işletmeler direkt etki etmektedir. Dünyada kullanılan petrolün %60’ı, kullanılan enerjinin ise %25’i taşımacılık sektörü tarafından kullanılmaktadır. Bu kullanım çevresel sürdürülebilirliği doğrudan etkilemektedir. Bunun sebebi küresel ısınmada, emisyon değerlerindeki olumsuz gidişatta ve hava kirliliğinde taşımacılıkta kullanılan araçların rolünün büyük oranda olmasıdır. Lojistiğin bir fonksiyonu olan taşımacılığın sürdürülebilir çevreye verebileceği zararlar olmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin lojistik faaliyetlerini yürütürken sürdürülebilir bir anlayış ile çalışmalarını devam ettirmeleri gerekmektedir. Doğal kaynakların hızla azalmaya başlaması, küresel ısınmanın olumsuz sonuçlar doğurması, ülkelerin Paris Anlaşması’nın 6. maddesi ile en az maliyetle ülkelerini karbonsuzlaştırmaya yardımcı olacak yeni bir küresel karbon piyasası sistemi inşa etme konusunda hemfikir olmaları buna bağlı olarak sivil toplum örgütlerinin seslerini bu bilinçle yükseltmesi gibi etkenler günümüzde sürdürülebilir lojistik anlayışının ve faaliyetlerin birçok işletme tarafından benimsenmeye başlanmasını sağlamıştır. Sürdürülebilir lojistik anlayışında çevresel faktörler çok önemli bir yer kaplasa da sosyal ve ekonomik anlamda da sürdürülebilirlik anlayışının benimsenmesi gerekmektedir. 

Sürdürülebilir lojistik için yapılabilecekler, yakıt tüketiminin en aza indirgenmesi için uygun nakliye araçların seçimi, karbon yayılımının azaltılması, araçların bakım ve onarımlarının düzenli yapılması, taşıma mesafelerinin azaltılması olarak sıralanabilmektedir.

Tersine Lojistik

İleri yönlü işleyen bir sistem olarak karşımıza çıkan lojistik kavramı bir malın üreticiden tüketiciye kadar olan tüm süreçlerini sırasıyla kapsamaktadır. Fakat lojistik faaliyetlerini sadece ürün ve hizmetleri üretim yerinden tüketim yerine ulaştıran bir alan olarak düşünmemek gerekir. Çünkü ürünlerin yaşam döngüsü tüketiciye ulaşmakla son bulmamaktadır. Gelişen dünya ile yeşil anlayış ve sürdürülebilir düşünceler ortaya çıkmaya başladıkça ileri yönlü olan bu akış tersine anlayışa dönüşerek çevresel bir sisteme dönüşmeye başlamaktadır. Lojistik faaliyetlerde kullanılan maddelerin ve atıkların tekrar üretime kazandırılmasını amaçlayan bu anlayış yeşil lojistiğin ve sürdürülebilirliğin içinde bir alt sistem olmaktadır. Bu sistem tersine lojistik olarak adlandırılmaktadır. 

 

Tersine Lojistikte Atık Yönetimi

. Tersine lojistik, lojistik süreçlerindeki olağan ve doğal seyrin tersini ifade eder. Bu seyir, son tüketiciden tedarikçiye doğru olan bir süreçtir. İşletmelerin tersine lojistiğe yönelmelerinden temel sebepleri ekonomik ve çevresel kaygılardır. Tersine lojistiğin faaliyetleri bazı temel unsurlardan oluşmaktadır. Bunlar öncelikle geri kazanılacak ürünlerin, toplanacak malzemelerin belirlenmesi ve geri toplanılması, toplama noktalarının belirlenmesi, detaylı bir inceleme yapılarak sınıflandırılması, ürünlerin yenilenmesi, nakil süreci ve nakil sürecinin kontrol aşamalarıdır. Tersine lojistik tüm bu aşamaları ile atık haline gelebilecek pek çok malzemenin geri kazanılması açısından sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. 

Ürünlerin geri dönüşleri, kaynak azaltımı, geri dönüşüm, materyallerin tekrar kullanımı, atıkların ayrıştırılması ve yeniden üretim tersine lojistiğin adımları arasında sayılmaktadır.

Tersine lojistik işletmelerin ürünlerinin değerlerini etkin ve verimli kullanmaları, geri dönüşüm işlemleriyle tekrar kullanılabilme yetenekleri olarak da tarif edilmektedir. Tersine lojistik çevresel sürdürülebilirlik ve lojistik faaliyetlerini birleştirdiği için geleneksel lojistik faaliyetlerinde farklılaşmaktadır.

Tersine Lojistiğin Faydaları

Tersine lojistik ürünlerin geri kazanımı, kar artışı, müşteri memnuniyetini artırma ve müşteri ilişkilerini geliştirme gibi yararları bulunmaktadır. Bu yararlarının yanı sıra kullanılmış ürünlerin yeniden ve değer katılarak tekrar kullanımı maliyet konusunda tasarruf sağladığı gibi karlılığa da katkı sağlamaktadır. Tersine lojistiğin yeniden üretimden kaynaklı yeni sektörlerin doğmasına katkı sağlama, yeni iş alanları oluşturma ve yeni istihdam alanları oluşturma gibi ekonomik yönden de katkılarının bulunmasının yanında enerji tasarrufu sağlama, hatalı ürün ve hurda oranlarında azalma, çöp alanlarının azaltılması gibi katkılarda bulunma gibi avantajlarından söz edilebilir. 

Bir işletmede tersine lojistik uygulamalarının hayata geçirilmesi, yani aktif bir şekilde işlemesi için kurumsal örgüt ve çevrenin kültürel performansının da önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple yeşil ve tersine lojistik uygulamalarının hayata geçirilmesi için kurum çalışanlarından, yöneticilerine, tedarikçilerinden aracılarına kadar bir bütün olarak sürdürülebilir bir anlayış benimsenmelidir. Yolda.com, gelecek nesillerin yaşam hakkına saygı duyan bir yaklaşımla sürdürülebilir lojistiği önemser. Bu bakış açısıyla lojistiğin her noktasında sürdürülebilir yaklaşımları benimser. 

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda Author Yolda
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi

Başarılı bir lojistik operasyonu için müşteri ihtiyaçlarını doğru okumak ve anlamak gerekir. Ayrıca iş ortağının dinamiklerine uygun organizasyonel yapının dizayn edilmesi büyük önem taşır. Markalar, kullanıcılarının güven ortamı içinde sınırsız bir şekilde alışveriş yapabilmesi için gerekli olan tüm imkânları hazırlamaktan sorumludur. Bir markanın tercih sebebi olmasındaki en önemli kriter ise güvendir. Özellikle lojistik sektöründe güven […]


27 Ara 2022 , 9 Min Read
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi
Yolda Author Yolda
Lojistik İş gücü Yönetimi

Gelişen dünyada; hız, teknoloji, enformasyon olmazsa olmaz kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni dünyada bu değişime en fazla katkı sağlayan ve destekleyen sektörlerden biri kuşkusuz lojistik sektörüdür. Lojistik sektörü iş gücü planlamalarında kritik sektörler arasındadır. Lojistik iş gücü yönetimi bir işletmenin faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu işgücü miktarını ve aldığı işleri geleceğe yönelik beklentileri doğrultusunda zaman yönetimini de […]


21 Ara 2022 , 6 Min Read
Lojistik İş gücü Yönetimi
Yolda Author Yolda
Küresel Geçit Projesi Nedir?

Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde yürütülen Avrupa Birliği Küresel Geçit Projesi (EU Global Gateway); sağlık, enerji, eğitim ve araştırma, dijital teknoloji, uluslararası ticaret sektörlerinde özel ve kamusal altyapının desteklenmesi için tasarlanmış bir proje olarak ortaya çıkmıştır. Ortak ülkelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yerel topluluklar için sürdürülebilir faydalar sağlamaya yöneliktir. 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Küresel […]


15 Ara 2022 , 7 Min Read
Küresel Geçit Projesi Nedir?