De Minimis Vergi Eşikleri & E-Ticaret / Vergi İlişkisi

Avrupa Birliği tarafından 2001 yılından beri uygulanan De Minimis, KOBİ olarak bilinen  küçük ölçekli işletmeleri baz alıyor. KOBİ ve diğer küçük işletmelerin birleşme ve devralma süreçlerinde girişimcilere farklı yenilikler sağlayan sistem, pazar payı üzerinden değerlendirilir. Pazar payı %10 ‘u geçmeyen KOBİ’ler arasında yapılan anlaşmalar rekabet kurallarından ayrı değerlendirilir. De Minimis vergi eşikleri, nakliye masrafları gözetilmeden gönderimi yapılan mallardan elde edilen gelirin vergisidir. Buradaki amaç, çok ve az kazananın gelirine göre vergi seçenekleri oluşturmaktır. Adli bir vergilendirme düzeni olan sistem, ülkeler arası ticarette de uygulanır. İşletmelerde rekabeti etkilemeyecek seviyede olan anlaşmalarda uygulanan kurallar de Minimis için geçerli değildir. Dijital ekonomiye dayalı faaliyetleri olan şirketlerde yeni bir vergilendirme düzeni sağlayan sistem, tüm alanlarda eşitlik sağlamayı hedefler. Kural gereği küçük şeylerin hukuksal platformda yerinin olmadığını savunan de Minimis kuralları, ilk olarak 1970 yılında yayınlanan bir bildiri ile belirlenir. Son olarak 2014 yılında güncellenen kurallar çerçevesinde önemsiz anlaşmalar hukuksal alanda göz ardı yapılarak görmezden gelinir. Rekabet hukuku içerisinde uygulanan kurallar,  Avrupa’da yürürlüğe girdikten sonra ülkemizde de uygulanır. Kaynakların daha yerinde kullanılmasını sağlamak adına, kayda değer olmayan anlaşmalar soruşturma kapsamında incelemeye dahil edilmez. Bu kurallarda kesinlik olmamakla birlikte, ihtiyaç anında gerekli bilgi ve belge incelemeleri yapılabilir. Küçük pazar hacmi olan sektörel bazdaki firmaların etki ve payı, kuralların farklı işleyişte yürütülmesini mümkün kılar. 

Sınır Ötesi E-Ticarette De Minimis Vergi Eşikleri

Sınır Ötesi ticaret ülkelerin pazarda daha etkin olmasını sağlayan yapısıyla önemli bir yere sahiptir. Avrupa Birliği Rekabet hukukunda dile getirilen vergi eşikleri, üye devlet er arasında gerçekleşir. Sınır ötesi ticaret yapan küçük ölçekli işletmeler, kurul kuralları gereği, pazar payı ve ciro ölçülerini baz alır. Online üzerinden satın alınan eşyaların ederi gönderimi yapıldığı ülke kurallarına göre belirlenir. Bu değer, eğer belli bir seviyenin altında kalırsa gümrük ve vergi alımı gerçekleşmez. E ticaretin günden güne artan hacmi, dünya genelindeki de Minimis kurallarını tekrar gündeme taşıyor. Sınır ötesi de Minimis eşikleri, geçmişin şartlarına göre belirlendiğinden yeni düzende tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Ulusal faaliyetlerde geçerli olan kurallar hem iç hem de dış ticarette uygulandığı için değiştirilen aşamasında bazı sıkıntılar yaratabilir. Yerel ticari anlaşmaları da etkileyen kurallarının nasıl uygulanacağına devletler karar verir. Online üzerinden satış yapan işletmeler, gümrüklerde oluşan ek maliyet ve vergilendirmeleri uygun koşullarda sağlar. Ürünlerin pazarlanması sırasında çıkan bu maliyetler, bazı durumlarda satışın iptal edilmesine kadar gider. Bu durum müşterilerin kaybedilerek satıştan zarar edilmesine kadar uzayabilir. De Minimis kurallarının günümüz ticaretine adapte olması için yeniden güncellenerek her ölçekteki işletmelere uygulanabilir olması gerekir. 

E-Ticaret / Vergi İlişkisi

E ticaret her ne kadar gelişen bir platform olsa da bazı durumlarda şirketlerin zarar etmesine sebep olabilir. Yerel vergilerin yüksek seyrettiği ülkelerde iç pazar payını düşüren de Minimis uygulamaları, küçük ölçekte iş yapan firmalar için tehdit oluşturabilir. Yerel üreticileri korumak için bazı hükümetler,  online alışverişlerde bir sınır koyar. Uluslararası ticarette vergi elde etme aracı olarak kullanılan de Minimis, ürünlerin düşük değerli olarak işlendiği durumlarda kayıp olarak yansır. Devletin vergi kontrolünü öncelikli olarak sağlayan sistemlerde de Minimis uygulamaları, düşük değerli ürünlerin işleme ile daha fazla edere sahip olmasına bağlı olarak vergi farkı oluşturur. Korumacı yaklaşımlarla dengelenmeye çalışılan vergi eşikleri, her ülke kurallarına göre uygulanır. Bazı ülkeler çok katmanlı vergi sistemini devreye sokarak, az ve sık alışveriş yapanlar arasındaki dengeyi stabil tutar. De Minimis işlem başına uygulanan vergi düzeni ile her müşterinin harcadığı oranda ödeme yapmasını amaçlar. E ticaretin tüm dünyada öneminin artması, farklı uygulamalarda belirlenen vergiler üzerinden ödeme alınmasını sağlar. Uluslararası ticaretin cazibesini arttıran sistem, rekabetçi yaklaşım sergileyen ülkelerde eşikleri koruyarak işletmelerin karını dengeler. Ticaretin ayrılmaz parçası olan rekabetçi yaklaşımlar, ülke bazında yapılan değişimlerle iç pazarın hareketlenmesini sağlıyor. Hong Kong gibi de Minimis eşiğini sıfırlayan ülkelerin dışında Amerika ve Endonezya gibi devletler iç pazarı hareketlendirme amacıyla artırma yolunu seçer. Eşik seviyelerini aynı düzeyde koruyan ülkeler hem iç hem de sınır ötesi ticaretin düzenli olarak işlemesini sağlar. 

Sabit De Minimis Vergisi

De Minimis korumacı, sabit ve rekabetçi olmak üzere üç ayrı kategoride ele alınır. Korumacı sistemde, az ve sık alışveriş geçmişi olan şirketlerin vergi oranları kazanımlara göre belirlenir. Amerika, Avustralya ve Çin gibi ticaret hacmi yüksek olan ülkeler, korumacı sistem ile iç ticaret dengesini ideal seviyede tutmaya çalışır. İç pazarda daha hareketli bir döngü oluşturmak isteyen ülkeler, de Minimis seviyelerini arttırmayı tercih eder. Sabit düzende uygulanan sistem iki farklı alt grupta incelenir. Sabit de Minimis, tüm rejimler arasında en fazla kullanılan olarak dikkat çeker. Oturmuş ve oturmamış e ticaret olarak farklı alanlara hitap eden uygulamalar, sınır ötes ticaretin desteklenmesinde büyük rol oynar. Oturmamış e ticarette de Minimis, Avrupa Birliği tarafından sabit olarak belirlenen fiyatlar üzerinden işlem sağlar. Online satışın patlamasından önce belirlenen bu oran, günümüzde alt seviyelerde kalıyor. Vergisel düzenlemeleri yeniliklere göre geliştiremeyen ülkeler, düzenli izleme politikaları ile sisteme kısa sürede adapte olur. Oturmuş e ticaret vergi ilişkisinde, sınır ötesi uygulamalarda düşük oranlar sunar. E ticaretleri dengeli olarak işleten Japonya gibi sistematik ülkeler, halkı korumak adına yeni uygulamaları devreye sokar. Basit gümrük prosedürleri çerçevesinde işlem gerçekleştirerek, ithalatı destekler. Oturmuş e ticaret vergi oranlarına sahip ülkeler arasında, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri sayılabilir. 

De Minimis Kuralları 

Ülkelerin kendi iç politikalarına göre uyguladıkları de Minimis, farklı lokasyonlarda verilen vergilendirme sistemi olarak tanımlanır. Her ülke kendi ithalat ve ihracat dengesini sağlamak için de Minimis kurallarını kendi imkanlarına uydurabilir. Bu konuda ülkelere özgürlük tanıtan sistem, halkın ve ticareti gerçekleştiren işletmelerin korunmasını sağlar. Düşük değere sahip ürünler belli kurallara göre yenilenerek daha yüksek fiyatlar kazanır. Maliyetin geliri aştığı bu durumda ülke bazında bir kazanım gerçekleşmez. Daha önce de Minimis değerini 1000 dolar üzerinden belirleyen Avustralya,  2017 yılından sonra farklı uygulamaya geçti. De Minimis aralığını sıfırlayan ülkelerde, devletin alacağı vergi oranı yeterli olmadığı için bazı sorunlar oluşabilir. Halk için yerinde bir uygulama olan de Minimis gelir düzeyi fazla olan ülkeler için sorun teşkil etmez. Çin gibi karmaşık bir de Minimis sistemi uygulayan ülkeler, daha mantıklı bir yol izliyor. E ticaret sisteminde dengeli bir işleyiş geliştiren Çin,  de Minimis seviyesini 7 dolara indirerek başarılı bir yol izliyor. Sınır ötesi ticareti hareketlendiren uygulama, yerli sanayiyi koruyarak hem iç hem de dış satışlarda istenen hacmi oluşturuyor. Büyük çapta pazar payı olan ülkeler, vergi düzenlerini yenileyerek de Minimis sistemine adapte etme yoluna gidiyor. Online ticaretin artmasını destekleyen oluşum, küçük değerli ürünlerin daha az vergi ödemesini sağlıyor. Ticaretin olmazsa olmazı vergiler,  devletlerin gelirinin artmasında büyük önem arz ediyor. De Minimis ile hem kişisel hem de devlet genelindeki çıkarlar korunuyor.

Önerilen